களைகள்
.
 களைகள்.
 களைகளினால் ஏற்படும் அனுகூலங்கள்.
.
.